Giải thích Báo cáo tuần tra ZooY (Đối với Phần mềm Quản lý Tuần tra Bảo vệ ZooY V6.0 trở lên)

Báo cáo dữ liệu là vai trò chính trong các phần mềm quản lý tuần tra bảo vệ, những báo cáo khác nhau này có nghĩa là gì? Làm thế nào tôi có thể tìm thấy dữ liệu chính xác từ các báo cáo này? Bài viết này hướng dẫn bạn cách đặt phần mềm và hiển thị cho bạn báo cáo nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

1. Dữ liệu thô

Tất cả dữ liệu được tải xuống từ tất cả các thiết bị được kết nối với phần mềm này sẽ được hiển thị tại đây.

2. Kết quả dữ liệu

Xử lý dữ liệu sau khi so sánh dữ liệu thô với lịch trình. Chỉ hiển thị dữ liệu rơi trong khoảng thời gian lịch trình. Dữ liệu vượt quá thời gian biểu sẽ được lọc ra.

Dữ liệu thô

Kết quả dữ liệu

Ví dụ: bạn đã quét 5 thẻ vào lúc 2:17 sáng, 2:20 sáng, 2:24 sáng, 2:47 sáng, 2:58 sáng

Lịch trình được đặt là 2: 20 đến 3: 20 sáng, vì vậy trong Dữ liệu thô, bạn có thể tìm thấy tất cả 5 dữ liệu này.

Nhưng trong Kết quả Dữ liệu, sẽ chỉ hiển thị 4 logs ký 2:20 sáng, 2:24 sáng, 2:47 sáng, 2:58 sáng, dữ liệu vào 2:17 sáng sẽ được lọc ra ngoài thời gian lịch trình.

3. Báo cáo số liệu

Hiển thị 4 loại số liệu

Có thể thống kê số lần đã tuần tra của mỗi tuyến đường trong điều kiện truy vấn theo vị trí, theo ngày, theo vị trí và nhân viên, theo nhân viên và ngày

Thường có những người dùng yêu cầu lịch trình ngẫu nhiên nhưng chỉ cần yêu cầu nhân viên bảo vệ hoàn thành bao nhiêu vòng tuần tra mỗi ngày. Ví dụ như hình ảnh bên dưới, nhân viên bảo vệ được yêu cầu kiểm tra tối thiểu mỗi điểm kiểm tra 6 lần, chúng tôi thấy tất cả các vị trí đều được kiểm tra ok, ngoại trừ vị trí “Bồn 15000 tấn”.